Генериране на частен ключ и сертификати за БОРИКА

Генерирането на частен ключ и сертификати за БОРИКА става както е описано в документацията

Най-лесно става под Linux или MacOS с OpenSSL

Трябва да се генерира един частен ключ и 3 броя CSR

openssl genrsa -out privateKeyName.key 1024

openssl req -new -key privateKeyName.key -out etlog.csr
openssl req -new -key privateKeyName.key -out real.csr
openssl req -new -key privateKeyName.key -out test.csr

Преобразуване на сертификата за etlog в p12 става със следната команда или използвайте формата за конвертиране на сертификат в p12

openssl pkcs12 -export -inkey privateKeyName.key -in etlog.cer -out etlog.p12

Можете да използвате формата по-долу за да генерирате свой частен ключ и csr

След като свалите файла, разархивирайте го извадете privateKey.key файла и останалите три файла изпратете на банката

Файловете не се запазват на съръвъра, изтриват се веднага след генерирането им.

Формата е попълнена с примерни данни, променете ги с Вашите и попълнете всичко на латиница.

Можете да изгледате и видеото с инстлацията и настройката на плъгина

Private Key Password: Country Code: State or Province: City Name: Organization Name: Organization Unit Name: Common Name: Email: