БОРИКА генериране на p12 сертификат за браузър

Генерирането може да стане с командата

openssl pkcs12 -export -inkey privateKeyName.key -in etlog.cer -out etlog.p12

или като поставите частният ключ и сертификата във формата по-долу

eTlog Private Key Password (leave it empty if there is no password set): eTlog Private Key (etlog.csr_PrivateKey.key):eTlog Certificate (eTlog_etlog_0_f.cer):

ако използвате формата и браузъра Ви поиска парола при импорт оставете я празна